Zajímá Vás, jak je na tom Vaše smlouva, jak je tvořená cena nebo jak změnit dodavatele? Zeptejte se nás!

Podmínky pro zprostředkování dodávek energií a provoz internetové stránky www.encall.cz

Verze: 2, účinná od 23.09.2022

Tyto Podmínky pro zprostředkování dodávek energií a provoz internetové stránky www.encall.cz (dále jen Podmínky) zejména popisují, jakým způsobem společnost encall s.r.o., IČO 09085254, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen ENCALL), vykonává zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích.

Podmínky neupravují zásady a postupy při zpracování osobních údajů uživatelů výše uvedených webových stránek (dále jen Webové stránky) ani uživatelů, kteří se rozhodnou využít řešení poskytované ze strany ENCALL (dále jen Zájemci). Zásady a postupy při zpracování osobních údajů jsou upraveny ve zvláštním dokumentu, který je dostupný na www.encall.cz/zasady.

ENCALL vykonává zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích jakožto službu pro Zájemce a Dodavatele (jak jsou definováni dále). Na základě toho, že Zájemce využije tuto službu, je ENCALL oprávněn Zájemce oslovit s obdobnými službami.

Podmínky mohou být kdykoliv ze strany ENCALL měněny vyvěšením nové verze Podmínek na www.encall.cz/podminky.

OBECNÁ ČÁST

1. OBECNÁ A ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. ENCALL je obchodní společností zabývající se zejména poskytováním služeb call centra, e-commerce služeb a provozováním webových stránek (včetně Webových stránek), prostřednictvím kterých je ENCALL schopen zájemcům zprostředkovat možnost uzavření smlouvy na dodávky energií.

2. ENCALL svým jménem a na svou odpovědnost vykonává zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích.

3. ENCALL můžete kontaktovat:

 1. na adrese sídla;
 2. na telefonním čísle +420 227 272 100;
 3. prostřednictvím elektronické adresy info@encall.cz.

4. Webové stránky smí být využívány pouze za účelem, pro který byly vytvořeny, totiž pro získávání informací pro osobní užití a případně i pro vyplnění formuláře za účelem uzavření smlouvy o dodávce elektřiny a/nebo plynu nebo smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a/nebo plynu (dále jen Smlouvy o dodávce nebo Smlouva o dodávce).

5. Webové stránky smí být využívány pouze za účelem, pro který byly vytvořeny, totiž pro získávání informací pro osobní užití a případně i pro vyplnění formuláře za účelem uzavření smlouvy o dodávce elektřiny a/nebo plynu nebo smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a/nebo plynu (dále jen Smlouvy o dodávce nebo Smlouva o dodávce). Zájemci nesmí zejména Webové stránky měnit, upravovat nebo do nich zasahovat, případně je rozmnožovat, rozšiřovat, kopírovat, vydávat za vlastní apod.

6. ENCALL vykonává zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích zejména prostřednictvím svého call centra. Pokud Zájemce zanechá na Webových stránkách své kontaktní údaje, je ENCALL oprávněn tohoto zájemce kontaktovat a nabízet mu uzavření Smluv na dodávku.

7. Pokud to ENCALL umožní, může Zájemce uzavřít Smlouvu o dodávce prostřednictvím Webové stránky, to však může být technicky podmíněno doložením některých údajů a podkladů, které jsou k uzavření Smlouvy o dodávce potřeba, zároveň musí tuto možnost podporovat vybraný dodavatel (dále jen Dodavatel nebo Dodavatelé). V některých případech může docházet k uzavření Smlouvy o dodávce v prostředí Dodavatele, o tom bude Zájemce transparentně informován. Smlouva o dodávce může být uzavřena rovněž jinými způsoby, které ENCALL umožní, a to i mimo Webové stránky.

2. OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK

1. ENCALL si vyhrazuje právo Webové stránky kdykoliv měnit a to bez nutnosti předchozího upozornění.
2. Pokud to ENCALL umožní, může Zájemce uzavřít Smlouvu o dodávce prostřednictvím Webové stránky, to však může být technicky podmíněno doložením některých údajů a podkladů, které jsou k uzavření Smlouvy o dodávce potřeba, zároveň musí tuto možnost podporovat vybraný dodavatel (dále jen Dodavatel nebo Dodavatelé). V některých případech může docházet k uzavření Smlouvy o dodávce v prostředí Dodavatele, o tom bude Zájemce transparentně informován. Smlouva o dodávce může být uzavřena rovněž jinými způsoby, které ENCALL umožní, a to i mimo Webové stránky.
3. Zájemci nesmí Webové stránky měnit, upravovat nebo do nich zasahovat, případně je rozmnožovat, rozšiřovat, kopírovat, vydávat za vlastní apod.
4. V rámci Webových stránek jsou zobrazovány vybrané produkty a služby Dodavatelů a podmínky Smluv na dodávku. Nicméně v žádném případě se nejedná o příslib nebo návrh uzavření Smlouvy na dodávku za podmínek zveřejněných na Webových stránkách.
5. Webové stránky mohou obsahovat uživatelské recenze. ENCALL zveřejňuje pouze ověřené uživatelské recenze, jedná se tedy o recenze od Zájemců, kteří skutečně využili služeb ENCALL. Jejich ověřování může probíhat těmito způsoby:

 • Zájemce poslal recenzi do ENCALL e-mailem, kterým bylo se Zájemcem komunikováno v rámci poskytování služby ENCALL.
 • Zájemce sdělil recenzi v rámci nahrávaného telefonního hovoru.
 • Zájemce udělil recenzi v rámci jiné platformy (např. Google, Firmy) a ENCALL si se Zájemcem telefonicky v nahrávaném hovoru nebo prostřednictvím e-mailu, kterým bylo se Zájemcem komunikováno v rámci poskytování služby ENCALL, ověřil, že se skutečně jednalo o recenzi Zájemce.
3. VÝBĚR NOVÉHO DODAVATELE

1. Zájemce vyplněním formuláře na Webových stránkách žádá o provedení kalkulace, která je potřebná před nabídkou konkrétního produktu, tj. před nabídnutím Smlouvy o dodávce, která bude poskytnuta prostřednictvím telefonního hovoru, případně prostřednictvím Webové stránky, pakliže to ENCALL umožní.

2. Zájemce vyplněním formuláře na Webových stránkách rovněž projevuje zájem o zprostředkování Smlouvy o dodávce včetně provedení dalších přípravných prací s tím spojených.

3. ENCALL na základě údajů získaných od Zájemce prostřednictvím Webové stránky a/nebo telefonního hovoru vyhodnotí vybrané parametry stávající smlouvy o dodávce elektřiny a/nebo plynu nebo smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a/nebo plynu (dále jen Stávající služby nebo Stávající služba) nebo sdělené podmínky dodávky a provede kalkulaci vybraných zprostředkovávaných produktů, tj. Smluv o dodávce.

 1. ENCALL neposkytuje prostřednictvím Webových stránek poradenství, srovnání ani doporučení konkrétních Dodavatelů nebo Smluv o dodávce.
 2. ENCALL neuzavírá se Zájemci smlouvu o zprostředkování v energetických odvětvích ve smyslu § 11m zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
 3. Zájemci neudělují prostřednictvím Webových stránek ENCALL plnou moc k uzavření Smlouvy o dodávce ani plnou moc ke změně takové Smlouvy o dodávce.

4. Pokud Zájemce nahraje požadované vyúčtování/fakturu za Stávající služby případně poskytne ENCALL údaje z vyúčtování/faktury za Stávající služby, vytvoří ENCALL přesnou kalkulaci. V opačném případě se bude jednat pouze o kalkulaci předběžnou a orientační.

5. Pokud Zájemce nahraje požadované vyúčtování/fakturu za Stávající služby, tak může dojít k tzv. vytěžení údajů z nahraných dokumentů. Zájemce je povinen zkontrolovat správnost takto vytěžených údajů a odpovídá za jejich správnost. Uvedené platí pouze v případě, že takové nahrání vyúčtování/faktury za Stávající služby ENCALL umožní.

6. V rámci kalkulace jsou Zájemci sdělovány zejména následující údaje: cena za MWh elektřiny nebo plynu, vybrané parametry Smlouvy o dodávce, orientační úspora oproti stávajícím podmínkám. Tato kalkulace není závazná a Zájemce nemá nárok na uzavření Smlouvy o dodávkách za podmínek uvedených v kalkulaci.

7. ENCALL nemusí po vyplnění formuláře na Webové stránce zobrazovat žádné produkty Dodavatelů. ENCALL může prostřednictvím Webové stránky zobrazovat pouze vybrané Dodavatele. ENCALL si však vyhrazuje možnost okruh Dodavatelů rozšířit, aniž by museli být všichni možní Dodavatelé uváděni na Webové stránce.

8. Zájemce si vybírá konkrétního Dodavatele a Smlouvu o dodávkách v rámci Webové stránky, pokud to ENCALL umožní, nebo v rámci případného nahrávaného a monitorovaného telefonního hovoru se zástupcem ENCALL.

9. V rámci uvedených činností je ENCALL v postavení správce osobních údajů.

4. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VYBRANÉ SMLOUVY O DODÁVCE

1. ENCALL sám a na svou odpovědnost určuje okruh Zájemců, které osloví ohledně uzavření Smlouvy o dodávkách a kterým Smlouvu o dodávkách zprostředkuje, a k tomuto účelu sám vytváří databázi osobních údajů těchto Zájemců.

2. Zprostředkování probíhá zejména za využití prostředků komunikace na dálku, případně prostředky, kterými to ENCALL umožní. Smlouva o dodávkách může být uzavřena, pakliže to ENCALL umožní, zejména:

 1. Prostřednictvím technického řešení v rámci Webové stránky.
 2. Prostřednictvím technického řešení v rámci prostředí Dodavatele.
 3. Prostřednictvím kurýra.

3. ENCALL provádí zprostředkování zejména jako službu pro klienty svých obchodních partnerů, kteří mu za poskytnutí této služby platí odměnu. ENCALL provádí zprostředkování rovněž agentským způsobem, za což získává od Dodavatelů provizi nebo jinou odměnu. ENCALL však neuzavírá Smlouvu o dodávce za Zájemce ani za Dodavatele, zprostředkování provádí pouze nepřímo tím, že Zájemci a Dodavateli zprostředkují příležitost k uzavření Smlouvy o dodávce.

4. Výběr konkrétního Dodavatele a Smlouvy o dodávce je vždy na svobodné vůli Zájemce.

5. Jakmile dojde k započetí vyplňování konkrétní Smlouvy o dodávce případně k předání konkrétní Smlouvy o dodávce, může být ENCALL v rozsahu vyplňovaných osobních údajů zpracovatelem osobních údajů pro konkrétního správce osobních údajů, kterým bude vybraný Dodavatel. Tímto však není vyloučeno, že vůči těmto osobním údajům bude ENCALL zároveň i nadále správcem, a to z titulu poskytování služby dle těchto Podmínek.

6. ENCALL žádným způsobem nezaručuje, že Dodavatel se Zájemcem uzavře Smlouvu o dodávkách. ENCALL zároveň žádným způsobem neodpovídá za obsah Smlouvy o dodávkách ani za samotné její plnění, za což je odpovědný vybraný Dodavatel.

7. Zájemce bude uvádět pouze pravdivé a aktuální informace. ENCALL vyplňuje Smlouvy o dodávkách na základě pokynů Zájemce. ENCALL není žádným způsobem odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou tím, že

 1. Zájemce zadal chybné nebo nepřesné údaje;
 2. došlo k chybnému vytěžení údajů z vyúčtování/faktury za Stávající služby a Zájemce si tyto údaje nezkontroloval a neopravil;
 3. došlo k chybnému vyplnění údajů do Smlouvy na dodávku a Zájemce na tuto chybu neupozornil.

8. Dodavatelé jsou oprávněni ENCALL zpětně informovat o tom, zda došlo k zahájení dodávek dle uzavřené Smlouvy o dodávce, případně zda došlo k předčasnému ukončení Smlouvy o dodávce.

9. Pokud v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dodávce vznikne Zájemci povinnost hradit původnímu dodavateli jakékoliv plnění, zejména smluvní pokuta nebo náhrada nákladů, potom tyto náklady nese výhradně Zájemce.

10. ENCALL Zájemci důrazně doporučuje před ukončením smlouvy, na základě které jsou Zájemci poskytovány Stávající služby, zhodnotit možné negativní následky spojené s jejím ukončením. ENCALL zejména doporučuje zhodnotit následující parametry Stávající služby:

 1. kdy je výročí smlouvy o poskytování Stávající služby;
 2. zda je předčasné ukončení smlouvy na Stávající služby sankcionováno.

11. ENCALL Zájemci důrazně doporučuje před uzavřením Smlouvy o dodávce tuto Smlouvu o dodávce pečlivě a v klidu přečíst a vždy zhodnotit zejména následující parametry Smlouvy o dodávce:

 1. zda je na dobu určitou/neurčitou;
 2. jaká je cena za MWh;
 3. zda obsahuje další poplatky a jaké;
 4. jakým způsobem lze Smlouvu o dodávce ukončit a za jakých podmínek.

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Případné spory budou řešeny u příslušného soudu v České republice. Spotřebitelské spory mohou být řešeny rovněž mimosoudní cestou, zejména před Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz). Stížnost můžete podat prostřednictvím formuláře, který je dostupný na https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. V případě sporu plynoucího ze zprostředkování v energetických odvětvích se lze obrátit na Energetický regulační úřad (www.eru.cz).

2. Neplatnost jakéhokoliv ujednání těchto Podmínek nezpůsobuje neplatnost těchto Podmínek jako celku.

3. Podmínky mohou být ze strany ENCALL kdykoliv měněny vyvěšením nové verze Podmínek na www.encall.cz/podminky.